top of page

allmänna regler

Följande regler gäller för hingstar av alla raser inom EU. Till detta kommer APSLs regler om avelsvärdering. Här nedan en liten sammanfattning av vad som gäller i stort. Det grundar sig på Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd ( SJVFS 2010:61) om hästdjur som används till avel mm, samt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter ( DFS 2004:22) om avelsarbete.

Utdrag ur hingstreglemente 2012 för raser som Svenska Hästavelsförbundet är avelsorganisation för inklusive rasvisa bestämmelser


Krav för att hingst ska få användas i avel.
För att en hingst skall få användas i avel krävs;
• Att hingsten är blodtypad
• Att importerade hingstar alternativt hingstar som har vistats utomlands av annan anledning genomgått CEM test med negativt resultat.
• Att hingsten ej nedärver defekt ( vissa undantag förekommer, se Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete.


För hingst i seminverksamhet gäller dessutom at dessa omfattas av Jordbruksverkets föreskrifter för semin.
Rasförening kan dessutom själv ställa upp regler för olika typer av betäckningslicenser etc. vilket inte regleras av detta reglemente.

Ang defektlista som finns att hämta DFS 2004:22 Djurskyddsmyndigheten.
Har det följande beteckningar;
Kass för avel = kasserad för allmän avel, enligt gällande djurskyddsregler dvs upptagen som defekt i DFS 2004:22
Kass = medför kassation, som rasvist krav såvida inte annat anges i rasvisa bestämmelser
1 = fel av betydelse som kan vägas upp av andra förtjänster, rapporteras
2  = saknar veterinär medicinsk betydelse
Rapp = ska meddelas i kritiken och antecknas på avelsvärderingsbeviset. ( fel som medför kassation samt fel av betydelse ska alltid rapporteras)

Hingstägare har rapporterings skyldighet till SH enligt Djurskydds myndighetens föreskrifter om djurskyddskrav vid avelsarbete, om hingst har defekt eller nedärver defekt under tid då hingst verkar i avel.

bottom of page